การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

ค่านิยมองค์การ (Corporate Values)บริหารจัดการเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำพลังร่วมแรงร่วมใจ สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน
Excellent management honoring virtues and bringing strength towards sustainable goals

บริหารจัดการเป็นเลิศ (การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ)  เทิดคุณธรรม (ความดีงาม ความอ่อนน้อมถ่อมตน)

นำพลังร่วมแรงร่วมใจ (ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเป็นทีม)    สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน (องค์กรแห่งความสุข และเกื้อกูลกัน)

วัฒนธรรมองค์การ (Core Values)

                          วัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรในโรงเรียน สร้างกระบวนการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภายในสถานศึกษา เน้นการทำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมทำช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่แบ่งแยก เน้นการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามสภาพบริบท ความเป็นจริงของชุมชน ท้องถิ่น และยึดความต้องการ ความคิด ความเห็นของเด็กเป็นสำคัญ โดยมีครูให้หลักคิด และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ท่ามกลางบริบทของชุมชนกัลยาณิวัฒนาที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประกอบกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบงานต่างๆภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น ในทุกกรอบภารกิจงาน มุ่งการอำนวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพโดยการเน้นให้ครูมีการพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน สร้างครูคุณภาพห้องเรียนคุณภาพ นักเรียนคุณภาพ และโรงเรียนคุณภาพ จากการเริ่มพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนร่วมกับคณะครูอย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนหอพัก ให้ดียิ่งขึ้น เน้นการสร้างเสริมสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ผ่านการบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีจำกัดและขาดแคลนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้