ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นในระหว่างปีการศึกษา

พิธีเปิดอาคารหอประชุมทัศนาวลัย

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 9 ปี

จัดประชุมในโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมให้ความรู้เข้าใจในหัวข้อ "เรื่องการปรับเปลี่ยนความคิดอัตโนมัติด้านลบ"

นักเรียนและครูได้รับรางวัล ในงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (THE 2nd NATIONAL Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022) ดังนี้

ในวันที่ 20-21 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัด กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) English is fun with Thai and Singapore Culture ณ หอประชุมเพิ่มบุญ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 4/2 และ 4/3 ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสาจากสิงคโปร์จำนวน 20 คนและอาจารย์ 3 คน -กิจกรรมในวันที่ 20 กันยายน 2565 จัดขึ้นโดยคณะครูโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โดยเน้นให้นักเรียนสื่อสารกับชาวต่างชาติได้และกล้าแสดงออกที่จะพูดภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมหลักๆจะเป็นการสันทนาการร้อง เล่น เต้น เกี่ยวกับเพลงและเกมกิจกรรมภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนรู้สึกว่าภาษาอังกฤษสนุกสนาน และนักเรียนจะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ อีกทั้งนักเรียนจะได้คุ้นเคยกับชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษและได้เพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้น

วันที่ 28 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการนิเทศติดตาม โครงการการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ(NATIVE SPEAKER) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายภานุรังษี คงธรกฤตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยนางสาวพรรณทิวา อินทญาติ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประะมาณ แผนงาน และบุคคล ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 นายภานุรังษี คงธนกฤตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และตัวแทนคณะครู ได้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตกับคณะผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยมีคณะผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 ท่าน

วันที่ 22-23 กันยายน 2565 นักเรียน และคณะครู โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในงานเวทีวิชาการ The 2nd National Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

วันที่ 20 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอนิสา ดำริสิงห์สกุล ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา2564 ที่ได้รับรางวัล "ในฐานะเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่" เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 กันยายน 2565 สมาชิกวุฒิสภา นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การศึกษา เข้าเยี่ยมรับฟังการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายภานุรังษี คงธนกฤตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา นายนิมิตร ธิยาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา และคณะครู เข้าร่วมประชุมสามัญประจำเดือนกันยายน

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565 ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.เชียงใหม่พร้อมด้วยคณะ ได้เข้ามากำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายภานุรังษี คงธนกฤตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วม การอบรมการบริหารสนามฟุตบอลอย่างมืออาชีพยั่งยืนฯ จากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้โครงการ 'KING POWER THAI POWER พลังคนไทย"

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับคณะครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ที่ได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายภานุรังษี คงธนกฤตกร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางสาวอัมพร ณรงค์นาถกิจ งานแนะแนวและนางสาวณัฎฐ์จิรา เขตเนาว์อนุรักษ์ ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาความสามารถในการดูแลและส่งเสริมป้องกันด้านจิตวิทยาในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565”

วันที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายวรายุทธ อุตตะมา นางสาวปิยาภรณ์ โปธา และนางสาวสุทธิพร ชัยพูน ครูโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางจิตใจ รุ่นที่ 2 (โรงเรียนในจังหวัดทางภาคเหนือ)

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง2ทีม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 (ชมเชย) การประกวดวาดภาพระบายสีลวดลายตุ๊กตาชนเผ่า"สืบสานลวดลาย เครื่องแต่งกายชนเผ่า"ภายใต้ โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"หัตถกรรม และกัญชงของแม่"

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายภานุรังษี คงธนกฤตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ, ว่าที่ร้อยตรีนิมิตร ธิยาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยนางสาวพรรณทิวา อินทญาติ, นายชนะภัทรณ์ ภัทรวงศ์ตระกูล และนางสาวชฎาพร ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของครู ในการจัดการเรียนรู้การศึกษาด้วยตนเอง (IS)

พิธีมอบโล่รางวัล “สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย (Best Practices) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” 1) รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปี 2564 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 2) รางวัลสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปี 2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นางสาวอัมพร ณรงค์นาถกิจ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแนะแนว ตามโครงการ “ การพัฒนาทักษะชีวิต 8 core skills สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาสุขภาวะระดับจังหวัด” ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้